Новини

Клубове по футбол

  20.12.2022 12:11
Клубове по футбол

Обучението по физическо възпитание и спорт , респективно по футбол и волейбол е насочено към усъвършенстване  на разнообразни физически упражнения и двигателни дейности, които се реализират и при допълнително използване на естествените сили на природата (въздух, слънце и вода) и при спазване на здравно-хигиенните фактори за провеждане на двигателната дейност. В двигателно-познавателната дейност учениците трябва да:  – познават и разграничават основни изисквания, понятия и правила в двигателната дейност и да ги прилагат за адаптация към изменящите се условия на природната и на социалната среда;  – подобряват физическата си дееспособност и да обогатяват двигателния си опит; – формират отношение и интерес към занимания с физически упражнения и спорт и свързаните с тях образователни, здравни и социални аспекти и да участват в спортни състезания; – оказват помощ, като изграждат чувство за съпричастност и ги използват за социална интеграция и общуване. Придобиването на теоретически знания се осъществява паралелно с овладяването на двигателните задачи.